ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 ก.ค. 59 ถึง 01 มิ.ย. 59 กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
11 ก.ค. 59 ถึง 15 ก.ค. 59 สอบกลางภาค
25 ก.ค. 59 ถึง 29 ก.ค. 59 อบรมเครื่องร่อน
อ.สุรจักร แก้วม่วง
27 ก.ค. 59 แข่งขัน Crossword รอบชิงชนะเลิศ
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
29 ก.ค. 59 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
17 ก.ค. 60 ถึง 19 ก.ค. 60 สอบระหว่างภาค ภาคเรยนที่ 1/2560
23 ก.ค. 60 ประชุมผู้ปกครอง
27 ก.ค. 60 พิธีถวายพระพรวันเฉลิมพระชนม์พรรษา ร.10 , กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ , กิจกรรมประกวด SN.TALENT