ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
27 ก.ค. 60 พิธีถวายพระพรวันเฉลิมพระชนม์พรรษา ร.10 , กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ , กิจกรรมประกวด SN.TALENT
23 ก.ค. 60 ประชุมผู้ปกครอง
17 ก.ค. 60 ถึง 19 ก.ค. 60 สอบระหว่างภาค ภาคเรยนที่ 1/2560
29 ก.ค. 59 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
27 ก.ค. 59 แข่งขัน Crossword รอบชิงชนะเลิศ
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
25 ก.ค. 59 ถึง 29 ก.ค. 59 อบรมเครื่องร่อน
อ.สุรจักร แก้วม่วง
11 ก.ค. 59 ถึง 15 ก.ค. 59 สอบกลางภาค
01 ก.ค. 59 ถึง 01 มิ.ย. 59 กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน