ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์
    

 วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
 
      โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้ ก้าวสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทยและวิถีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง