ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

ดร.วิณัฐธพัชร์ โพธิ์เพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

นายสุรชัย อนุมาศ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางจริยา มหาเทียร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางวันวิศาข์ ผลหมู่
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางวรรณวิสา สมบัติวงศ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา