ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายเอกรินทร์ ชั่งจัตตุรัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : eakmisucthai@gmail.com
ที่อยู่ :
512/1 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 32 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2559 การศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต / กศ.ม.การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา / การบริหารการศึกษา
2552 ประกาศนียบัตรบัณฑิต / ป.บัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
2549 ศิลปศาสตร์บัณฑิต / ศศ.บ. ดนตรี(ดนตรีไทย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา / ดนตรี
2544 ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย / ม.6 โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม / วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2557 - ปัจจุบัน โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม สพม.1 ครู
2555 - 2557 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม สพม.1 ครูผู้ช่วย
2551 - 2555 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม.4 ครูอัตราจ้าง
2550 - 2551 โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม สพม.4 ครูอัตราจ้าง
2549 - 2550 โรงเรียนอุทัย สพม.3 ครูอัตราจ้าง
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 งานนิพนธ์การศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ๒๕๕๙ : การศึกษาความต้องการพัฒนาการบริหารวิชาการของครูโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑
2 ปริญญานิพนธ์ศิลปศาสตรบัณฑิต ๒๕๔๘ : ประวัติและผลงานทางด้านดนตรีของคุณครูสวัสดิ์ สุนิมิตร