ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายธีระ ลี้ศิริสรรพ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0849171420
อีเมล์ : leesirisan.t@gmail.com
ที่อยู่ :
54/17 ซ.จรัญฯ34 ถนนจรัญสนิทวงศ์ อรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2555 ปริญญาตรี / ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
23 กรกฎาคม 2555 - 22 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ครูผู้ช่วย
23 กรกฎาคม 2557-ปัจจุบัน โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ครูคศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล