ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาววราลักษณ์ จันทร์ลอย
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-4241671 ต่อ 110
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2556 ปริญญาตรี / ศึกษาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สาขาการจัดการเรียนรู้ (ภาษาอังกฤษศึกษา)
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
เม.ย. 2556 - ก.ค. 2556 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ครูอัตราจ้าง
15 ก.ค. 2556 - 15 ก.ค. 2558 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ครูผู้ช่วย
16 ก.ค. 2558 - ปัจจุบัน โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ครู คศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล