ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวสุอาภา กระปุกทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ : 02 424 1671 ต่อ 110
อีเมล์ : iamsu-054@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2547 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร / สาขาการสอนภาษาอังกฤษ
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2557-2559 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ครูสอนภาษาอังกฤษ
2554-2557 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ครูสอนภาษาอังกฤษ
2553 – 2554 โรงเรียนสตรีวิทยา ครูสอนภาษาอังกฤษ
2552 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ครูสอนภาษาอังกฤษ
2550-2552 ซีเอ็ดยุเคชั่น จำกัด ผู้ช่วยบรรณาธิการ
2548 โรงเรียนราชินี ครูสอนภาษาอังกฤษ
2547 โรงเรียนพิมลวิทย์ ครูสอนภาษาอังกฤษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล