ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวยุพา สมนึก
ตำแหน่ง :
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2552 ปริญญาตรี/ครุศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี/สังคมศึกษา
2556 ปริญญาโท/ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี/บริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2552-2555 โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรี ครูอัตราจ้าง
2555-ปัจจุบัน โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล