ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายอนุศักดิ์ ติรสถิตย์
ตำแหน่ง :
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2553 ปริญญาตรี/ครุศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา/สังคมศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2553-2555 โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา ครู
2558-2557 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ ครู
2557-ปัจจุบัน โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล