ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวภรณี สืบเครือ
ตำแหน่ง :
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2556 ปริญญาตรี/ศึกษาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/สังคมศึกษา
2558 ปริญญาโท/ครุศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/การวัดและประเมินผลทางการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2556-2557 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม ครู
2558-ปัจจุบัน โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล