ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : อโนชา อุทุมสกุลรัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : การสอนวิทยาศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0876919383
อีเมล์ : nocha_spyred@hotmail.com
ที่อยู่ :
5 ม.7 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2540 ปริญญาตรี/กศ.บ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ/วิทยาศาสตร์เคมี
2549 ปริญญาโท/กศ.ม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ/การสอนวิทยาศาสตร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2550 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ครูผู้ช่วย
2552 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ครู คศ.1
2556 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ครู คศ.2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 เว็บไซต์ครูอโนชา