ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายธงวุฒิ จันทร์เพชร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ชีววิทยา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : khunchai_tata@hotmail.com
ที่อยู่ :
57 หมู่ 13 ซ.สวนผัก 29 ถ.สวนผัก ตลิ่งชัน กทม. 10170
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2549 ป.ตรี สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 เนื้อเยื่อพืช