ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวอุไรพร แจ่มศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 089-6060135
อีเมล์ : nongaunalak@gmail.com
ที่อยู่ :
91/21 ห้อง 306 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 25 แขวง บางขุนศรี เขต บางกอกน้อย กรุงเทพ ฯ 10700
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2548 ปริญญาตรี / ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา / สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
ปีพ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2553 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ครูอัตราจ้าง
ปีพ.ศ.2554 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ครูคศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล