ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวอภิญญา มีสุข
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0875049556
อีเมล์ : muay_curu@hotmail.com
ที่อยู่ :
233/57 ลุมพินีวิลล์อ่อนนุช46 ห้อง 409 ตึกA2 ซอยอ่อนนุช46 ถนนสุขุมวิท 77 สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2554 ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ สาขาวิชามัธยมศึกษา วิชาเอกคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
พ.ศ. 2554 โรงเรียนจิตรลดา ครูประจำการ
พ.ศ. 2556 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ครูผู้ช่วย
พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาม ครู ค.ศ 1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล