ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวศศิลัดดา มีจังหาร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 02-424-6873 ต่อ 109
อีเมล์ : puimeejang@gmail.com
ที่อยู่ :
512/1 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 32 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงศิริรราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2555 ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชามัธยมศึกษา-วิทยาศาสตร์ เอกคณิตศาสตร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2556 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ครูผู่ช่วย
2558-ปัจจุบัน โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ครูคศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล