ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายชวลิต สิงห์โต
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0810100835
อีเมล์ : supanchao@gmail.com
ที่อยู่ :
บ้านเลขที่6 หมู่ที่8 ตำบลตะค่า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 72150
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
15 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ครูผู่ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล