ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายอุดมชัย ไพศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ : -
อีเมล์ : tonkra67@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2550 ปริญญาตรี (การสอนภาษาไทย) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย
2559 ปริญญาโท (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2555 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ครูผู้ช่วย
2557 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ครู คศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล