ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวมาริษา ผิวคำ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
18 ม.8 ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ. บุรีรัมย์ 31160
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2558 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คบ.)
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
23 ธันวาคม 2559-ปัจจุบัน โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล