ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวเกศรินทร์ ค่ำคูณ
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0874010256
อีเมล์ : ketsarin_minmath@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2557 ปริญญาตรี / ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา/การศึกษา(คณิตศาสตร์)
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2557-2559 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ครูอัตราจ้าง
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล