ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : วารุต ขำเจริญ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ฟิสิกส์
เบอร์โทรศัพท์ : 0877820739
อีเมล์ : warut.cu@gmail.com
ที่อยู่ :
24 ม.3 ต.พระอาจารย์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2559 ปริญญาตรี/ครุศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2559-ปัจจุบัน โรงเรียนสุววณารามวิทยาคม ครุผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล