ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวอมรา ขอดสันเทียะ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาววิภา สมโภชพฤฒิกุล
ครู คศ.3

นายอำพล แป้นแสง
ครู คศ.2

นางสาวเกศินี เที่ยงชุดติ
ครู คศ.1

นายอุดมชัย ไพศรี
ครู คศ.1

นายรังสรรค์ สมอารีย์
ครู คศ.1

นางพิมณิชา พรหมมานต
ครู คศ.1

นางสาวปนัดดา หงษ์ทอง
ครูผู้ช่วย