ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวยุพา สมนึก
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวเบญญาภา ธรรมรักษ์
ครู คศ.2

นางสาวดวงชีวัน บุษยาวรรณ
หัวหน้างานทุนการศึกษา

นางสาวหทัยรัตน์ ทับเปรม
ครูผู้ช่วย