ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวเบญญาภา ธรรมรักษ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวดวงชีวัน บุษยาวรรณ
ครู คศ.1

นางสาวหทัยรัตน์ ทับเปรม
ครู คศ.1