ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูชาวต่างชาติ

Mr. Chistopher ofril

Mr. Monono Hans liteke

Mr. petrus jacobus Verdegaal

Mr. Kevin Matthew Sargent

Miss Luo Meifang