ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายธีระ ลี้ศิริสรรพ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวอุไรพร แจ่มศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายอิทธิกร ภู่สาระ

นางสาวอภิญญา มีสุข
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวศศิลัดดา มีจังหาร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวชลธิรา เมืองใจ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางจิตติมา ยศเรืองสา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวอรนุช เทพอัครพงศ์
ครู คศ.1

นายชวลิต สิงห์โต
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/6

นายกำธร ผิวหอม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/8

นางสาวเกศรินทร์ ค่ำคูณ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/7