ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายธีระ ลี้ศิริสรรพ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวอุไรพร แจ่มศรี
ครู คศ.1

นายอิทธิกร ภู่สาระ

นางสาวอภิญญา มีสุข
ครู คศ.1

นางสาวศศิลัดดา มีจังหาร
ครู คศ.1

นางสาวชลธิรา เมืองใจ
ครูผู้ช่วย

นางจิตติมา ยศเรืองสา
ครูผู้ช่วย

นางสาวอรนุช เทพอัครพงศ์
ครูผู้ช่วย

นายชวลิต สิงห์โต
ครูผู้ช่วย

นายกำธร ผิวหอม
ครูอัตราจ้าง

นางสาวเกศรินทร์ ค่ำคูณ
ครูอัตราจ้าง