ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายประภัส ผลหมู่
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสมศรี คงสุวรรณ
ครู คศ.3

นายสุรจักริ์ แก้วม่วง
ครู คศ.2

นางกนกวรรณ แก้วม่วง
ครู คศ.2

นางกณิการ์ พัฒรากุล
ครู คศ.2

อโนชา อุทุมสกุลรัตน์
ครู คศ.2

นางสาวชุติมา รอดสุด
ครู คศ.2

นายศิริชัย พงษ์พฤษพรรณ์
ครูผู้ช่วย

นายธงวุฒิ จันทร์เพชร
ครู คศ.1

นายทวี ม่วงมนตรี
ครูผู้ช่วย

นางสาวภริตพร ตระกูลน้ำผึ้ง
ครูอัตราจ้าง

วารุต ขำเจริญ
ครูผู้ช่วย

หทัยรัตน์ เจริญหลิ่วค้ำฟ้า
ครูอัตราจ้าง