ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวฐมน ม่วงนาพูล

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาววานิดา เสน่หา

นางสาวยุพา สมนึก

นางสาวนันทวรรณ บุญวัฒน์

นายอนุศักดิ์ ติรสถิตย์

นางสาวภรณี สืบเครือ

นางสาววิมลมาศ ฟูบินทร์

นายสมานชัย ริดจันดี

นายปรัชญานันท์ พันธเสน

นายอรรถกิตติ์ มีเงิน
ครูอัตราจ้าง