ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางศิริรัตน์ ศิลอาภรณ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวบุปผา กาลพัฒน์
ครู คศ.1

นางกิติญา เนิดน้อย
ครู คศ.3

นายพันธุ์ศักดิ์ เกียรติสมกิจ
ครู คศ.3

นางสาวชลิสา ชำนาญวารี
ครู คศ.1

นางสาวกัลยา ทองโชติ
ครูผู้ช่วย

นายวันเฉลิม เนตรธานนท์
ครูอัตราจ้าง