ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวบุปผา กาลพัฒน์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางกิติญา เนิดน้อย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/7

นางสาวชลิสา ชำนาญวารี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/8

นางสาวกัลยา ทองโชติ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/10

นายวันเฉลิม เนตรธานนท์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/6

นายนันทกร หนูดี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/10