ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางจุไรรัตน์ เสือนุ่ม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายเอกรินทร์ ชั่งจัตตุรัตน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

นางสุภัทรา อินต๊ะคำ
ครู คศ.2

นางสาวรังษิยา ชูขันธ์
ครู คศ.1

ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ ยิ้มแย้ม
ครูผู้ช่วย

นายศิวาวุฒิ รัตนะ
ครู คศ.1