ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางอัจฉราวรรณ กัลยาณสิทธิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวพรศรี เจริญวัย
ครู คศ.3

นายทวีทรัพย์ รสานนท์
ครู คศ.2

นางสาวสุภาพร บุญศิริ
ครู คศ.2

นางสาวนัยนา จูรัตน์ศักดิ์เจริญ
ครู คศ.2

นายอาคม แผ่แก้วมณี
ครู คศ.2

นางสาวจุรีย์พร ด้วงชอุ่ม
ครู คศ.3

นางสาวพิสชา พ่วงศรี
ครู คศ.2

นายวันพิชิต ล่ามแขก
ครู คศ.1

นางสาวขวัญหล้า เกตุฉิม
ครู คศ.1

นายประพัฒน์ ทองขาว
ครูอัตราจ้าง

นายพนม บัวใหญ่รักษา
admim