ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวจุรีย์พร ด้วงชอุ่ม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวพรศรี เจริญวัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/6

นายทวีทรัพย์ รสานนท์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/9

นางสาวสุภาพร บุญศิริ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0

นางสาวนัยนา จูรัตน์ศักดิ์เจริญ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0

นายอาคม แผ่แก้วมณี
ครู คศ.2

นางสาวขวัญหล้า เกตุฉิม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1