ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวกนกวรรณ พิมพ์ศรวงษ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวพัทธ์ธีรา จินดาสกุลยนต์
ครู คศ.2

นายปิยวัช สีกันหา
ครู คศ.1

นางสาววราลักษณ์ จันทร์ลอย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวชุลีพร รื่นเริง
ครู คศ.1

นายธนกฤต พิมพ์ทอง
ครู คศ.1

นางสาวณัฐธิดา ไชยมิ่ง
ครู คศ.1

นางสาวสุอาภา กระปุกทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวธีรนุช วารีรักษ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุภาวรรณ ลืนภูเขียว
ครูผู้ช่วย

นายอรรถพล หวานทรัพย์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/8

นางสาวมาริษา ผิวคำ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5