ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวกนกวรรณ พิมพ์ศรวงษ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวพัทธ์ธีรา จินดาสกุลยนต์
ครู คศ.2

นายปิยวัช สีกันหา
ครู คศ.1

นางสาววราลักษณ์ จันทร์ลอย
ครู คศ.1

นางสาวชุลีพร รื่นเริง
ครู คศ.1

นายธนกฤต พิมพ์ทอง
ครู คศ.1

นางสาวณัฐธิดา ไชยมิ่ง
ครู คศ.1

นางสาวสุอาภา กระปุกทอง
ครู คศ.1

นางสาวธีรนุช วารีรักษ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุภาวรรณ ลืนภูเขียว
ครูผู้ช่วย

นายอรรถพล หวานทรัพย์
ครูผู้ช่วย

นางสาวมาริษา ผิวคำ
ครูผู้ช่วย