กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวจุรีย์พร ด้วงชอุ่ม
ตําแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวรุ่งทิวา วงค์ษา
ตําแหน่งครู
นายธีรวุฒิ สุขประสงค์
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง