โครงการโรงเรียนปลอดขยะ ( Zero Waste School)

ขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้

         1.1 กำหนดวิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของโรงเรียนอย่างชัดเจนโดยผู้บริหาร  ครู นักเรียน ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา  ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการจัดการ  PLC

 

         1.2 ประชุมวางแผนดำเนินงาน กำหนดกิจกรรมและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ จัดเตรียมเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น