กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายธีระ ลี้ศิริสรรพ์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นายอิทธิกร ภู่สาระ
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายสรณ ปัทมพรหม
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวอรนุช เทพอัครพงศ์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นายชวลิต สิงห์โต
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวชลธิรา เมืองใจ
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวจิตติมา โคกกระชาย
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาววราภรณ์ แซ่ตัน
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวกมลนัทธ์ จันดี
ตำแหน่งครู
นางสาววรรธยา วงษ์เปลียว
ตำแหน่งครูผู้ช่วย