กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาววิไลวรรณ บุญเพิ่ม
ตำแหน่งครู

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวกนกวรรณ พิมพ์ศรวงษ์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ
นางสาวชัชชฌาณีญา ชวาลปัญญาวงศ์
ตำแหน่งครู
นางสาวศรัญญา โพธิกุดไสย
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
นายชัชพงศ์ บุญจันทร์เชย
ตำแหน่งครู
ว่าที่ร้อยตรี บุญญาณัช คัสกุล คัสกุล
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
นายอนาวิล ชาติเผือก
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
นางสาวจิตรวรรณ มาตทอง
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
นางสาวธิญาดา กาปัญญา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
นายราเชนทร์ พวงพวา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
นางสาวปภัชญา สายรัตน์
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
Mr. Jhon Carlo Montilla
ครูต่างชาติ
Mr. Arnold Prospero
ครูต่างชาติ