กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายเชาว์วัฒน์ ดีดอม
ตําแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวอมรา ขอดสันเทียะ
ตําแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ
นางสาวเกศินี เที่ยงชุดติ
ตําแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ
นางสาวนันทิดา กรับทอง
ตําแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการ
นางสาวรัชนี คตกฤษณ์
ตําแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการ
นางสาวธนัฏฐา ถมทอง
ตําแหน่งครูผู้ช่วย
ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล บุญช่วย
ตําแหน่งครู
นางสาวพรรณธิภา เกิดสาย
ตําแหน่งครูผู้ช่วย
นางสาวบุณฑริก เทพมณี
ตําแหน่งครูอัตราจ้าง