กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวรังษิยา ชูขันธ์
ตําแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสุภัทรา อินต๊ะคำ
ตําแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ
นายเอกนรินทร์ ชั่งจัตตุรัตน์
ตําแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ
ว่าที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์ ยิ้มแย้ม
ตําแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการ
นางสาววรารัตน์ ทิพย์โชติ
ตําแหน่งครูผู้ช่วย