กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวณัฐรินีย์ สมนึก
ตําแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวฐมน ม่วงนาพูล
ตําแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการ
นายอนุศักดิ์ ติรสถิตย์
ตําแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการ
นางสาวสุภาวดี พงประสิทธิ์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นายณัฐธชนพงศ์ มะลิแย้ม
ตําแหน่งครู
นายณัฐกิตติ์ นาคพล
ตําแหน่งครูผู้ช่วย
นางสาวกานดา ร่วมเกตุ
ตําแหน่งครูอัตราจ้าง
นายอรรถกิตติ์ มีเงิน
ตําแหน่งครูอัตราจ้าง
นางสาวสุพัชชา ปลื้มจิตร
ตําแหน่งครูอัตราจ้าง