กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นางสาวกัลยา ทองโชติ
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวชลิสา ชำนาญวารี
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
นายนันทกรณ์ หนูดี
ตำแหน่งครู
นายณัฐสุชน บัวมีธูป
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
นายกันติพัฒน์ ทีดี