กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวขวัญหล้า เกตุฉิม
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ (ฝ่ายเทคโนโลยี)

E-Portfolio
นางสาวอโนชา อุทุมสกุลรัตน์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

E-Portfolio
นางกณิการ์ พัฒรากุล
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ (ฝ่ายวิทยาศาสตร์)

E-Portfolio
นางสาวพรศรี เจริญวัย
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

งานวัดและประเมินผล

นายศิริชัย พงษ์พฤษพรรณ์
ตำแหน่งครู

งานวิจัยสื่อนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้

E-Portfolio
นางสมศรี คงสุวรรณ
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

งานการเงินและสวัสดิการ

E-Portfolio
นางสาวชุติมา รอดสุด
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

งานหลักสูตรการเรียนการสอน

E-Portfolio
นายสุรจักริ์ แก้วม่วง
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

งานแผนงาน

E-Portfolio
นางกนกวรรณ แก้วม่วง
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

งานการเงินและสวัสดิการ

E-Portfolio
นายธงวุฒิ จันทร์เพชร
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

งานวัดและประเมินผล

E-Portfolio
นางสาวหทัยรัตน์ มะโต
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

งานธุรการและสารบรรณ

E-Portfolio
นายวารุต ขำเจริญ
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

งานประชาสัมพันธ์

E-Portfolio
นายชูเกียรติ นิลโคตร
ตำแหน่งครู

งานพัสดุ

E-Portfolio
นางสาวกันต์กนิษฐ์ ชัยคงทอง
ตำแหน่งครูผู้ช่วย

งานสารสนเทศ

E-Portfolio
นางสาวภัทรา มะปะเข
ครูผู้ช่วย
นายพิชากร ผักบัวแก้ว
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

งานพัฒนาระบบเทคโนโลยี

E-Portfolio