คณะผู้บริหารโรงเรียน

นางสาวสุภาพร เทพสวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
นายไวยวุฒิ ธนบัตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการ
จ่าเอก สุรพงศ์ โควงศ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสาวเตือนตา สุพรรณทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงบประมาณ