ประวัติและผลงานท่านผู้อำนวยการ

 • นางสาวสุภาพร  เทพสวัสดิ์
 • ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
 • ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
 • ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ (คบ.) ดนตรีศึกษา สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 • ปริญญาโท การบริหารการศึกษา (กศ.ม.) มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
 • ปี 2561 รางวัลต้นแบบสถานศึกษาพอเพียง(โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย)
 • ปี 2562 รางวัลหมื่นคุรุชนคนคุณธรรม(โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง)
 • ปี 2563 รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ(โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง)
 • ปี 2564 รางวัลโรงเรียนคุณธรรมระดับ 3 ดาว(โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง)
 • ปี 2565 รางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด ระดับเหรียญเงิน(โรงเรียนมักกะสันพิทยา)
 • ปี 2566 รางวัลโรงเรียนคุณธรรมระดับ 3 ดาว(โรงเรียนมักกะสันพิทยา)
 • ปี 2566 รางวันคุรุสดุดี(โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม)