เพลงมาร์ชโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม และเพลงมาร์ชฟ้า-แดง