โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
สถานที่ตั้งโรงเรียน : เลขที่ 512/1 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 32 ถนนจรัญสนิทวงศ์แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10700

พื้นที่โรงเรียน : 7 ไร่ 3 งาน
โทรศัพท์ : ประชาสัมพันธ์ 0-2424-1671
โทรสาร : กลุ่มบริหารทั่วไป 0-2435-0262
กลุ่มบริหารวิชาการ 0-2433-3753
กลุ่มบริหารงานบุคคล 0-2433-3759
กลุ่มบริหารงบประมาณ 0-2433-4550
สํานักงานผู้อํานวยการ 0-2424-5432
Websitte : www.suwan.ac.th
ขนาด ประเภท สังกัด : เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประเภทสหศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ตราสัญลักษณ์ : ภาพจําลองหน้าบันโบสถ์วัดสุวรรณาราม

รูปพระนารายณ์ทรงครุฑ

อักษรย่อ : ส.ณ.

ปรัชญาของโรงเรียน : เรียนดี กีฬาเด่น เน้นกิจกรรม คุณธรรมเป็นเลิศ

คติธรรมประจําโรงเรียน : อตฺตนา โจทยตฺตานํ จงเตือนตนด้วยตนเอง

คําขวัญ : เรียนดี กีฬาเด่น เน้นกิจกรรม คุณธรรมเป็นเลิศ

สีประจําโรงเรียน : ฟ้า-แดง หมายถึง คุณธรรมและความสามัคคี

ดอกไม้ประจําโรงเรียน : ดอกสุพรรณิการ์

การคมนาคม – ขนส่ง : ทางรถยนต์ มีรถประจําทางผ่านโรงเรียน ถนนจรัญสนิทวงศ์คือ

สาย 40 42 56 57 68 108 171 509 542

ทางเรือ อยู่ใกล้ท่าช้าง ท่าเตียน มีเรือด่วนเจ้าพระยาและเรือข้ามฟาก

มายังท่าวังหลัง

ทางรถไฟฟ้า MRT สถานีบางขุนนนท์

อัตลักษณ์ : คนดี ศรีสุวรรณ (เรียนดี กีฬาเด่น เน้นกิจกรรม คุณธรรมเป็นเลิศ)

เอกลักษณ์ : อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ใส่ใจกิจกรรม สัมพันธ์ชุมชน

เขตพื้นที่บริการ : เขตบางกอกน้อย – แขวงศิริราช แขวงบางขุนศรี แขวงบางขุนนนท์

แขวงบ้านช่างหล่อ แขวงอรุณอมรินทร์

เขตตลิ่งชัน – แขวงคลองชักพระ แขวงตลิ่งชัน แขวงบางเชือกหนัง

แขวงบางพรม แขวงบางระมาด แขวงฉิมพลี

เขตบางพลัด – แขวงบางบําหรุ แขวงบางยี่ขัน

เขตบางกอกใหญ่– แขวงวัดท่าพระ