โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

ประวัติโรงเรียน

     โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมเป็นโรงเรียนสหศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2494  เปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2494 โดยนํานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จํานวน 34 คน ไปฝากเรียน ที่โรงเรียนวัดชิโนรส ใช้ชื่อว่าโรงเรียนวัดชิโนรส หน่วยวัดสุวรรณาราม วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2494 ย้ายมาอยู่ที่อาคารชั่วคราวในเนื้อที่ของวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร จํานวน 7 ไร่ 3 งาน วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2496 เริ่มสร้างอาคารเรียนถาวรหลังแรกเป็นอาคารไม้ 2 ชั้น 8 ห้องเรียน ปีการศึกษา 2499 ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนโครงการทดลองและปรับปรุงโรงเรียนมัธยมศึกษาของกรมสามัญศึกษา ระยะโครงการ 12 ปี วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2501 เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนวัดสุวรรณารามเป็นโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ปีการศึกษา 2506 เริ่มโครงการแนะแนวโรงเรียนและได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการริเริ่มบริการแนะแนวของกระทรวงศึกษาธิการ 

ปีการศึกษา 2511 สิ้นสุดโครงการทดลองและปรับปรงุโรงเรียนมัธยมศึกษาของกรมสามัญศึกษาโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมมีผลการประเมินโครงการเป็นอันดับที่ 1 

ปีการศึกษา 2513 ได้ขอเข้าร่วมใช้หลักสูตรโรงเรียนมัธยมแบบประสม 

ปีการศึกษา 2523 โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนผู้นําการใช้หลักสูตร 

ปีการศึกษา 2523 และ 2526 โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนดีเด่น ได้รับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษา 

ปีการศึกษา 2524 – 2527 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีเด่นของกรมสามัญศึกษา 

ปีการศึกษา 2544 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียน
แกนนําการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ปีการศึกษา 2553 ได้รับคัดเลือกจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานให้เป็นนําร่องโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

ปีการศึกษา 2560 ผ่านการประเมินการบริหารจัดการด้วย
ระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพระดับองค์กร ScQA (SchoolQuality Awards) 

และในปีการศึกษา 2564 ได้รับการรับรองและยกระดับให้เป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว