โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

คณะผู้บริหาร

นางสาวสุภาพร  เทพสวัสดิ์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

นายไวยวุฒิ  ธนบัตร

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา